Kies een categorie Waterstad FM livestream     Radio NL livestream
Thema Feesten
 
Bands en Popgroepen
 
Coverbands en Show Orkesten
 
Zangers
 
Zangeressen
 
Zang Groepen
 
Tribute Bands en Look A Likes
 
Bruiloft Bands
 
Solo Artiesten, Duo's & Trio's
 
Easy Listening Acts
 
Internationale Artiesten en Golden Oldies
 
Drive In Shows
 
DJ's
 
Divers entertainment en Animatie
 
Magic
 
Kinder Entertainment
 
Presentatie
 
Licht en Geluid
 
« Terug

Leveringsvoorwaarden

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN BOVEN HOLLAND ENTERTAINMENT


1. BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN


* Onder bureau wordt verstaan: het bedrijf dat ten behoeve van de opdrachtgevers artiesten verbindt tot het organiseren en/of uitvoeren van evenementen, optredens en festiviteiten.


* Onder opdrachtgever wordt verstaan: de (rechts-)persoon die de opdracht verleend aan het bureau tot het engageren van artiesten en/of musici en/of de verdere organisatie van een evenement, productie of festiviteit.


* Onder artiest wordt verstaan: iedere artiest, groep van meerdere artiesten en/of musici en/of daarbij rechtstreeks betrokken medewerkers (-sters) ten behoeve van bediening en verplaatsing van technische voorzieningen en/of optredens-attributen.


* Onder optredens-attributen wordt verstaan: licht- en geluidsinstallaties, decors, kleding (kostuums), rekwisieten, muziekinstrumenten of andere goederen welke duidelijk voor het optreden nodig zijn.


* Onder uitkoopsom wordt verstaan: het totaalbedrag (exclusief de daarvoor geldende BTW en BUMA tarieven) waarin behalve salaris(-sen) mede begrepen de loonheffing en de premie UVW-GAK-werknemersverzekering voor zover die verschuldigd zijn, af te dragen door het bureau dat hiervoor door het Ministerie van Financiën gemachtigd is middels een beschikkingsnummer, omzetbelastingnummer, loonbelastingnummer, UVW-GAK identificatienummer Nieuwe Algemene Bedrijfsvereniging zijn opvraagbaar bij het bureau en tevens controleerbaar bij de desbetreffende instanties.


2.BEMIDDELINGS-OVEREENKOMSTEN


* Het bureau en opdrachtgever zijn gebonden nadat de opdrachtgever aan het bureau persoonlijk, telefonisch, per e-mail of faxbericht opdracht heeft gegeven tot het (doen) uitvoeren van een optreden of productie. Partijen hebben in ieder geval overeenstemming bereikt over: optredende artiesten en/of musici, datum en tijdstippen optreden, uitkoopgage, locatie en overige dienstverlening.


* Het bureau zal binnen 5 werkdagen de overeenstemming betreffende optreden schriftelijk in tweevoud vastleggen en deze overeenkomst aan de opdrachtgever toezenden. De opdrachtgever zal 1 exemplaar daarvan voorzien van zijn handtekening binnen 5 dagen retour zenden naar het postadres van het bureau. De opdrachtgever verklaart meerderjarig te zijn en bevoegd tot het aangaan van deze overeenkomst.


* Het niet ondertekenen en/of retour zenden door de opdrachtgever kan nimmer dienen tot bewijs dat geen overeenkomst is bereikt tussen opdrachtgever en het bureau. Indien het bureau niet een getekend exemplaar van de overeenkomst binnen 5 dagen na datum opmaak van de opdrachtgever retour heeft ontvangen dan is het bureau gerechtigd de overeenkomst als ontbonden te beschouwen zonder dat het bureau gebonden is enige schadevergoeding aan de opdrachtgever te voldoen.


3. BEPALINGEN INZAKE OPTREDENS EN PRODUCTIES


* De opdrachtgever verklaart uitdrukkelijk bekend te zijn met de aard of hoedanigheid van de presentaties van de artiest.


* De opdrachtgever zal voor zijn rekening twee consumpties per aan het optreden medewerkende persoon per uur inclusief opbouwen en afbreken beschikbaar stellen tenzij anders schriftelijk is overeengekomen in de bijzondere bepalingen betreffende het optreden.


* De opdrachtgever verklaart in het bezit te zijn van de voor het optreden van overheidswege vereiste vergunningen. Het niet of niet meer in het bezit zijn van de benodigde vergunningen betekend voor de opdrachtgever wanprestatie ten opzichte van het bureau. De over het optreden vereiste BUMA / STEMRA rechten zijn voor rekening van de opdrachtgever .


* De opdrachtgever garandeert dat:


         Een voldoende ruime, schone, verlichte, verwarmde en afsluitbare kleedkamer aan de artiest beschikbaar wordt gesteld. De kleedkamer is voorzien van minimaal tafel en stoelen, stopcontact en spiegel en is gesitueerd op een redelijke loopafstand van een toiletgelegenheid, die niet door het publiek gebruikt (kan) worden;


 


         De veiligheid van de artiest te allen tijde door hem gewaarborgd is en indien het bureau daarom dranghekken verzoekt en ordedienst aanwezig zijn;


         Op de plaats van optreden een stevig podium aanwezig is dat voldoende ruimte biedt aan de artiest en de optredens-attributen waarop zonder gevaar voor schade en stroomstoringen kan worden opgetreden (opdrachtgever verklaart bekend te zijn met de eisen aan het podium betreffende de afmetingen, de hoogte, de ruimte tussen vloer en plafond en vereiste stroomvoorzieningen)


         Hij niet zal toestaan dat er meer publiek in de locatie aanwezig is dan door overheid en/of brandweer is toegestaan;


         Zonder schriftelijke toestemming van het bureau geen beeld en/of geluidsopnamen en/of interviews zullen worden toegestaan;


         Zonder schriftelijke toestemming van het bureau geen afbeeldingen, geluidsdragers of andere artikelen voorzien van de naam of de beeltenis van de artiest zullen worden verkocht in (de onmiddellijke nabijheid van) de locatie;


         De locatie en vooral het podium voldoende tijd voor, tijdens en na het optreden gemakkelijk bereikbaar en geheel ter beschikking is voor de artiest en zijn/haar crewleden.


         De door het bureau en de opdrachtgever overeengekomen tijdstippen en tijdsduur van het optreden zijn bindend. Bij eventuele wijzigen daarin behoudt artiest zich het recht voor deze te weigeren of betaling van meerwerk te bedingen.


 


4. AANVULLENDE BEPALINGEN INZAKE FESTIVITEITEN. EVENEMENTEN EN (THEATER-) PRODUCTIES


* Inzake een partage afspraak wordt vanuit de netto recette afgerekend op een van te voren tussen partijen overeengekomen partage verdeling. De opdrachtgever zal onmiddellijk op het eerste verzoek daartoe van het bureau alle relevante gegevens verschaffen over toegangsprijzen, aantallen bezoeken en (voor zover van toepassing) voorverkoop en reductieregelingen. Het bureau heeft recht op een van tevoren afgesproken aantal, doch minimaal 4 gratis toegangsbewijzen tijdens de voorstelling.


* Inzake een partage/garantie afspraak betaalt de opdrachtgever minimaal het gegarandeerde bedrag over de netto recette boven dit minimaal gegarandeerde bedrag geldt de vooraf afgesproken partage regeling. Tevens gelden dezelfde regels als bij een partage afspraak.


* Het bureau erkent in de hoedanigheid van (fictief) werkgeverschap, bekrachtigd middels een uitkoopovereenkomst, zorg te dragen voor een deugdelijke salarisadministratie en daarmee verbandhoudende voorgeschreven wettelijke handelingen, aangiften en afdrachten van loon (belasting) heffing en premies werknemersverzekeringen hierin binnen het kader vaan de productie overeenkomst optredende artiesten. In dit verband vrijwaart het bureau de opdrachtgever voor het verrichten van deze handelingen. Het bureau is in het bezit van een inhoudingsplichtigenverklaring, afgegeven door de belastingdienst.


5. BETALINGEN


* Het bureau is op ieder moment gerechtigd ter voorfinanciering van het concert / optreden / evenement een voorschot in de betaling te vragen van maximaal 100% van de uitkoopsom. Indien door de opdrachtgever niet aan de overeengekomen eis inzake voorfinanciering is voldaan, behoudt het bureau zich het recht voor zonder gerechtelijke tussenkomst het concert of totale evenement in zijn geheel te annuleren, onverminderd de verplichting van de opdrachtgever de totale uitkoopsom te voldoen.


* De opdrachtgever is nimmer gerechtigd enige vordering welke hij op het bureau heeft, of denkt te hebben, te verrekenen met enige door hem aan het bureau verschuldigde factuur betreffende een uitkoopsom of een deel daarvan.


* Indien betaling door de opdrachtgever op de vervaldag niet aan het bureau is geschiedt, is de opdrachtgever de wettelijke rente verschuldigd aan het bureau, ingaande op de vervaldag tot op het ogenblik dat de betaling plaatsvindt. Vervolgingskosten wegens wanbetaling en gerechtelijke en/of buitengerechtelijke incassokosten, waaronder begrepen kosten van rechtskundige bijstand, evenals die welke bij vonnis niet geliquideerd worden, komen ten laste van de opdrachtgever waarbij de buitengerechtelijke kosten 15% van de uitkoopsom bedragen, met een minimum van honderd euro onverminderd de BTW en eventuele proces- en/of executiekosten.


* Indien de opdrachtgever en/of debiteur met het voldoen van enige factuur meer dan 60 dagen vanaf de factuurdatum in verzuim is, heeft het recht alle nog lopende overeenkomsten te annuleren of op te schorten. Het bureau behoudt zich onverminderd het recht voor om nakoming en/of volledige schadevergoeding te vorderen.


6. ANNULERINGEN


* Indien opdrachtgever om welke reden dan ook genoodzaakt is het optreden van de artiest te annuleren, gelden daarbij de volgende voorwaarden. De annulering dient schriftelijk door de opdrachtgever te worden voldaan en door het bureau te worden bevestigd. De opdrachtgever zal altijd (een deel van) de overeengekomen uitkoopgage verschuldigd zijn. Daarbij gelden de volgende termijnen:


Bij annulering tot 60 dagen voor aanvang optreden: 20% van de uitkoopsom


Bij annulering tot 30 dagen voor aanvang optreden: 50% van de uitkoopsom

Bij annulering tot 14 dagen voor aanvang optreden: 75% van de uitkoopsom


Bij annulering binnen 14 dagen voor aanvang optreden: de volledige uitkoopsom.


* Het bureau behoudt zich tot vier dagen voor het overeengekomen optreden uitdrukkelijk het recht voor het optreden van de artiest bij de opdrachtgever te annuleren, indien de gecontracteerde artiest op bedoeld tijdstip een televisie- of buitenlands optreden -al dan niet promotioneel -kan verzorgen. In dat geval kan de opdrachtgever geen enkele schadevergoeding van het bureau vorderen.


* In geval van annulering door overmacht, waaronder arbeidsongeschiktheid, heeft de opdrachtgever geen enkel recht op schadevergoeding. Het bureau dient ingeval ziekte een getekende doktersverklaring te overleggen en (indien de opdrachtgever daarom verzoekt) een datum voor een vervangend optreden aan te bieden zonder extra administratiekosten voor de opdrachtgever.


* Ingeval van overmacht zal de ene partij de andere partij onmiddellijk mondeling en tevens schriftelijk aangetekend binnen 48 uur daarvan in kennis stellen en daarbij in ieder geval de aard, de tijdsduur en de reden van de overmacht kenbaar maken. Onder overmacht zal ook begrepen zijn: door de overheid bepaalde nationale rouw, gewapende conflicten, gevolgen van een atoomkernreactie, overstromingen, ziekte of andere arbeidsongeschiktheid van de artiest. Wanneer de overmachttoestand aanhoudt en het optreden daardoor binnen 30 dagen onmogelijk is, hebben partijen het recht de overeenkomst zonder tussenkomst van een rechter als ontbonden te beschouwen.


* Al dan niet voorziene stagnatie in de leverantie of prestatie door het bureau schorten deze voor de duur van deze bijzondere omstandigheid op. De opdrachtgever bepaalt alleen en uitsluitend in overleg met het bureau de duur van het uitstel.


7. OVERIGE BEPALINGEN


* De opdrachtgever is gerechtigd de vordering welke voortvloeit uit de tussen partijen opgemaakte overeenkomst voor te leggen aan de bevoegde rechter in het Arrondissement van de woon- of vestigingsplaats van de opdrachtgever. In alle gevallen waarin de overeenkomst en de daaraan verbonden leveringsvoorwaarden niet voorzien is het Nederlandse recht van toepassing. Afgezien van de door bevoegde rechter uit de leveringsvoorwaarden toegekende aan (eender) partijen komen ten laste aan de niet veroordeelde partij' de vervolgingskosten, proces- en executiek9sten, kosten van rechtskundige bijstand, gerechtelijke en buitenrechtelijke kosten.


* Reclames worden alleen en uitsluitend door het bureau in behandeling genomen indien deze door de opdrachtgever uiterlijk binnen 24 uur persoonlijk, telefonische of per telefax aan het bureau zijn gemeld en bovendien schriftelijk aangetekend binnen 8 dagen zijn bevestigd. Indien niet op deze wijze de reclames kenbaar zijn gemaakt wordt het bureau geacht aan al zijn verplichtingen inzake de overeenkomst te hebben voldaan.


* De opdrachtgever is aansprakelijk voor schade aan of verlies van optredens-attributen met uitzondering van grove nalatigheid door de artiest en vrijwaart het bureau voor schadeclaims van derden.


* De opdrachtgever is aansprakelijk voor schade aan apparatuur veroorzaakt door een optredende storing in de stroomvoorziening voor, tijdens of na afloop van de voorstelling, evenals voor door het publiek veroorzaakte schade aan optredens-attributen en andere eigendommen van de artiest voor, tijdens of na afloop van de voorstelling.